54. CCC Tour Grody Piastowskie, etap IV

fot. Mario Stiehl