54. CCC Tour Grody Piastowskie, etap II

fot. Mario Stiehl