Konkurs – „Pomarańczowe zwycięstwo”

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

 

Sezon 2018 obfitował w zwycięstwa kolarzy CCC Sprandi Polkowice!

Opowiedz w kreatywny sposób o wybranym triumfie, który na Tobie zrobił największe wrażenie lub który najbardziej Ci się podobał, odpowiedz na dwa pytania konkursowe i wygraj profesjonalny zestaw startowy ekipy CCC!

 

Pełny Regulamin Konkursu znajduje się poniżej formularza zgłoszeniowego. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik jednoznacznie deklaruje zapoznanie się i akceptację wszystkich zapisów regulamin konkursowego.

 

 

Regulamin Konkursu: „Pomarańczowe zwycięstwo”

 

 § 1
Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest CCC Team z siedzibą w Polkowicach (59-100) przy ul. Strefowej 6, NIP-UE: PL 502-010-71-69, zwany dalej „CCC Team”, „Organizatorem Konkursu”, lub „Organizatorem”.
1.2. Konkurs organizowany jest w dniach: 20.11.2018-4.12.2018 (do godz. 23:59)
1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.
1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia, na adres mailowy: konkurs@cccsport.eu zawierającego treść wskazaną w § 3.1 niniejszego Regulaminu.
1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Regulamin – niniejszy regulamin;
Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

 

§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
2.3. Osoby spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie wysyłając maila z odpowiedzią (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu) na adres e-mail: konkurs@cccsport.eu lub poprzez formularz na stronie cccsport.eu/konkurs, podając swoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
2.4. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont e-mailowych posiada.
2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
2.8. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody.
2.9. Nagrodą w Konkursie jest:
Za zajęcie miejsc 1-3.: zestaw koszulka i spodenki grupy kolarskiej CCC Team
Wartość poszczególnych nagród nie przekracza wartości: 760 PLN brutto

 

§ 3
Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1.  Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na dwa pytania zamknięte: a) Kto wygrał jazdę indywidualną na czas rozgrywaną w Polkowicach, podczas 2018 CCC Tour – Grody Piastowskie? b) W jakim mieście rozpoczynał się drugi etap 2018 CCC Tour – Grody Piastowskie?; oraz przesłanie pracy na temat: „Ulubione zwycięstwo ekipy CCC Sprandi Polkowice w sezonie 2018” (w dowolnej, kreatywnej formie: np. wierszyka, krótkiego opowiadania, felietonu, nagranego przez siebie filmiku, rysunku – pliki tekstowe mogą mieć max. 1500 znaków, pliki video max. 1 minutę, pliki audio max. 1 minutę, pliki graficzne max. 5MB” dalej: Odpowiedź). Odpowiedź należy przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres konkurs@cccsport.eu lub poprzez stronę www.cccsport.pl/konkurs, w okresie trwania konkursu.
3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Odpowiedź nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tekstu, zdjęć, filmików, materiałów audio, które nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.
3.3. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację treści tej Odpowiedzi na stronach cccsport.pl, w tym na stronie serwisu Facebook – https://www.facebook.com/CCCProTeam/ – z podaniem nazwiska Autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:
a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i  czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje;
b) prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
c) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
e) prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Organizatora;
f) prawo dostosowania do wymagań technicznych  Organizatora;
g) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
h) prawo do wyświetlania i wystawiania;
i) prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych z wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne publiczne odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED (Infoscreenach) oraz utrwalania w celu przechowywania do publicznego odtwarzania określonego niniejszym;
j) prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
k) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;
l) prawo do wykorzystywania  w  różnych  formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
m) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych;
n) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego, w tym przekazywania, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
o) prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);
p) prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;
q) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity;
r) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii);
s) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.
Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte oraz najciekawszej na pytanie otwarte. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.
3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.
3.6. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do: …
W Konkursie nagrodzony zostanie 3 (trzech) Uczestników. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród z istotnych przyczyn o czym poinformuje na stronie konkursu.
3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

§ 4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej cccsport.pl oraz https://www.facebook.com/CCCProTeam/ najpóźniej po upływie pięciu dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu.
4.2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości swoje dane adresowe wraz z numerem telefonu.
4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu.
4.4. Zwycięzca Konkursu może wyrazić odrębną dobrowolną wyraźną zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie Konkursu – zgodę taką Zwycięzca wyraża poprzez e-mail. Jeśli Zwycięzca nie wyrazi przedmiotowej zgody – informacje o zwycięstwie zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w postaci zanonimizowanej tj. poprzez opublikowanie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości, które zwycięzca przesłał w wiadomości e-mail zgodnie z punktem 4.2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 2.11., 4.2 oraz 4.3 powyżej, procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z zapisem pkt 3.4. i 3.6. Regulaminu.
4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego  przypadku zwycięzcy nagrody głównej) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
4.6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.
4.8. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

 

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: konkurs@cccsport.eu, Tytuł e-maila: Reklamacja: „Pomarańczowe zwycięstwo”. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres CCC Team, ul. Strefowa 6, 59-100 Polkowice, z dopiskiem: „Pomarańczowe zwycięstwo „.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Uczestnika na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w wiadomości e-mail, poprzez którą zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu  do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.
6.4. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane Partnerowi i firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody. Po dokonaniu wysyłki nagród, dane o których mowa powyżej, zostają natychmiast usunięte.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu http://cccsport.eu/konkurs
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.